2019 FORMULA 1 Azərbaycan Qran Pri yarışı

2019 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışının təşkili və keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasına gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

  1. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək 2019 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn və bu Sərəncamın 2-ci hissəsində göstərilən sənədlərdən hər hansı birini təqdim edən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 2019-cu il martın 15-dən mayın 15-dək Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarında viza ala bilərlər.
  2. Aşağıdakı sənədlərdən biri viza verilməsi üçün əsas hesab edilsin:

2.1. Formula 1 yarışlarının beynəlxalq təşkilatçıları olan “Formula One Management Limited” şirkətinin və Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının müvafiq qaydalarına uyğun olaraq akkreditasiyadan keçməni təsdiq edən akkreditasiya kartı;

2.2. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətində akkreditasiyadan keçməni təsdiq edən akkreditasiya kartı;

2.3. 2019 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışına bilet və ya biletin əldə olunmasını təsdiq edən sənəd.

  1. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi:

3.1. 2019 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 iyun tarixli 923 nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinə əsasən təsdiq edilmiş ölkələrin siyahısı üzrə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə elektron viza almaq imkanı barədə “Formula One Management Limited” şirkətinə, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasına və xarici ölkələrin müvafiq orqanlarına məlumat versin;

3.2. 2019 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə elektron viza almaq imkanı barədə məlumatın Nazirliyin, eləcə də Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərinin və konsulluqlarının internet informasiya ehtiyatlarında yerləşdirilməsini təmin etsin.

  1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan Respublikasına uçuşlar həyata keçirən aviasiya şirkətlərinə 2019 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə məlumat versin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 mart 2019-cu il

2019     Formula      1     Azerbaycan     Qran     Pri     yan 1     ile      elaqedar      Azerbaycan Respublikasma   gelecek   ecnebilerin   ve  vetenda hg1  olmayan           exslerin   Azerbaycan Respublikas1 Prezidentinin 2016-cl il 1 iyun tarixli 923 nomreli Fermanmm 4.2-ci bendine esasen tesdiq edilmiolkelerin siyah1s1 Ozre (94  olke) "ASAN  Viza" sistemi vasitesile elektron  viza  almaq   imkam  olacaqd1r. Elektron  vizanm   almmas1  Sistemin  internet informasiya  ehtiyat1     (www.evisa.gov.az)                         Ozerinden heyata                           ke<;:irilir.       Azerbaycan Respublikasma gelecek ecnebilerin ve vetenda hg1 olmayan  exslerin elektron viza almaq O<;:On  muracietlerine  3 igOnO  mOddetinde, sOretlendirilmiqaydada  almmas1 ile bagh muraciet edildikde ise 3 saat arzinda bax1llr.

Yuxanda qeyd olunanlarm nazera almmas1 ve akkredite olundugunuz  olkelerin aidiyyati qurumlannm mesale ila bagl1 melumatland1nlmas1 meqsadile muvafiq gosterivermayinizi xahi edirik.

 

 

 

Hormatla,

Konsulluq idarasinin raisi, Safir                                                        Faiq Bag1rov

 

$0ba mOdiri: ToQrul Sad1qov    "¥-7

 

 

 

lcrac;:1: Anar Yusifzade, MKON (2313)

Katiblik ucun istinad: P/S/33/19. 06.03.2019;

AZ8RBAYCAN     RESPUBLiKASI  PREZiDENTiNiN

 

S8R8NCAMI

2019 Formula 1 Azarbaycan  Qran Pri yan mm ta kili va kec;irilmasi ila bagh Azarbaycan Respublikasma galacak acnabilar va vatanda hgr olmayan axslar uc;On viza prosedurlarrnm sadala dirilmasi  haqqmda

Azarbaycan Respublikast Konstitusiyasmm 109-cu maddasinin 32-ci bandini rahbar tutaraq qarara ahram:

  1. MOayyan edilsin ki, Azarbaycan Respublikasmda ke<;irilacak 2019 Formula

1 Azarbaycan Qran Pri yant  ila alaqadar Azarbaycan Respublikasma galen va bu Sarancamtn 2-ci hissasinda  gostarilan sanadlardan har hans1 birini taqdim edan acnabilar va vatanda llgt olmayan  axslar  2019-cu il martm 15-dan maym 15-dak Azarbaycan Respublikasmm beynalxalq hava limanlannda viza ala bilarlar.

  1. A agtdakr sanadlardan biri viza verilmasi O<;On asas hesab edilsin:

2.1.  Formula  1  yan lannm   beynalxalq  ta kilat<;tlart  alan  "Formula  One Management Limited"  irkatinin  va Beynalxalq Avtomobil Federasiyasmm mOvafiq qaydalanna uygun olaraq akkreditasiyadan ke<;mani tasdiq edan akkreditasiya kartt;

2.2. Bakt $ahar Halqast 8maliyyat $irkatinda akkreditasiyadan ke<;mani tasdiq edan akkreditasiya kartr;

2.3. 2019 Formula  1 Azarbaycan Qran Pri yan ma  bilet  va ya biletin aida olunmasmt tasdiq edan sanad.

  1. Azarbaycan Respublikasmm Xarici l lar Nazirliyi:

3.1. 2019 Formula  1  Azarbaycan Qran Pri yant  ila alaqadar  Azarbaycan Respublikastna galen               axslar  O<;On  viza prosedurlanntn  sadala dirilmasi,  habela Azarbaycan                        Respublikast   Prezidentinin  2016-ct  il   1  iyun  tarixli  923  nomrali Farmamnm 4.2-ci bandina asasan tasdiq edilmiolkalarin siyahtst Ozra acnabilarin va vatanda IIQI olmayan                         axslarin  "ASAN  Viza" sistemi  vasitasila  elektron  viza almaq imkant barada  "Formula  One Management Limited"                         irkatina,  Beynalxalq Avtomobil Federasiyasma va xarici olkalarin muvafiq orqanlanna malumat versin;

3.2. 2019 Formula  1 Azarbaycan Qran Pri yant  ila alaqadar  Azarbaycan Respublikasma galen                       axslar  O<;On  viza prosedurlannm  sadala dirilmasi,  habela acnabilarin  va  vatanda llgt   olmayan   axslarin   "ASAN  Viza"  sistemi  vasitasila elektron viza  almaq  irnkant  barada  malumatm  Nazirliyin,  elaca  da  Azarbaycan Respublikasmm          xarici                olkalardaki                                 safirliklarinin              va                      konsulluqlarmm            internet informasiya ehtiyatlannda yerla dirilmasini tamin etsin.

 

 

  1. Azerbaycan Respublikasrnrn       Dovlet      Miqrasiya      Xidmeti      Azerbaycan

Respublikasrna   uc;ul?lar    heyata     kec;iren  aviasiya      l?irketlerine  2019       Formula   1

Azerbaycan  Qran  Pri yartl?t ile elaqedar  Azerbaycan  Respublikasrna  galen l?exsler oc;on viza prosedurlannm sadelel?dirilmesi barede melumat versin.

Bakt  eheri, "  5      "   mart

 

N2  1013