2022-06-08

Informații pentru cetățenii Republicii Azerbaidjan care planifică întrarea pe teritoriul Republicii Moldova, sau care se îndreaptă către Ucraina tranzitând Republica Moldova

Informații pentru cetățenii Republicii Azerbaidjan care planifică întrarea pe teritoriul Republicii Moldova, sau care se îndreaptă către Ucraina tranzitând Republica Moldova

Cu referire la condițiile necesare întrunite de străinii pentru a accede pe teritoriul Republicii Moldova vă informăm că potrivit art. 6 alin.(l ) al Legii nr.200/2010 privind regimul străinilor in Republica Moldova, intrarea pe teritoriul RM este permisă străinilor care întrunesc următoarele condiții:

a) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;

b) posedă viză acordată în condițiile prezentei legi sau, după caz, permis de ședere valabil ori buletin de identitate pentru refugiați sau pentru beneficiarii de protecție umanitară, dacă prin tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;

c) prezintă documente care justifică scopul intrării și fac dovada existenței unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcere în țara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care existâ siguranța ca li se va permite intrarea;

d) prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul Rcpublicii Moldova, în cazul străinilor aflați în tranzit:

e) nu sunt incluși în calegoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicției de intrare în Republica Moldova sau care au fost declarați indezirabili;

f) nu prezintă pericol pentru securitatea națională, ordinea și sănătatea publică:

g) nu a fost instituit un consemn nominal de nepermitere a intrării în Republica Moldova.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) al Legii nr.2l5/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, polițiștii de frontieră au dreptul să solicite justificarea scopului intrării străinilor în Republica Moldova, care sunt obligați să prezinte următoarele documente:

a) pentru călătorii de afaceri:

-o invitație din partea unei întreprinderi, organizații sau unei instituții:

-documente ce confirmă un interes economic (de exemplu: procură, contract de muncă, bilete sau invitații de participare la expoziții);

b) pentru călătorii în scop de studiu sau alte tipuri de instruire:

-un document ce atestă înscriereaa la o instituție de învățământ sau la alte forme de instruire:

-carnet de student sau certificat privind frecventarea cursului;

c) pentru călătorii turistice sau motive personale:

-document justificativ privind cazarea la hotel, invitația din partea gazdei în care se va consemna adresa cazării invitatului;

-confirmarea privind rezervarea locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzător indicând planurile călătoriei ce va fi întreprinsă;

-biletul de întoarcere sau de circuit;

d) pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice, științifice, culturale, sportive, cu ocazia unor evenimente religioase sau în alte scopuri:

-invitații, bilete de intrare, programe în care să fie înscris, acolo unde este posibil, numele organizației

-gazdă și durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei;

e) pentru călătoria în scopul îmbarcării la bordul navei, debarcării și repatrierii membrului de echipaj

-actul de identitate al personalului navigant.

Căutați în arhivă